แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการครู


แจกแนวข้อสอบ เพื่อสอบบรรจุข้าราชการครู
แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการครู 3000 ข้อ +เฉลย 
Download>>>
http://www.ziddu.com/download/13906512/3000.rar.html

ตัวอย่างข้อสอบมาตรฐานที่ 3 สอบบรรจุข้าราชการครู

ตัวอย่างแนวข้อสอบนะครับ  
1. ครูแจ๋ว พิจารณาวิชาที่ตนสอนแล้วก็ไปชวนเพื่อนครูคือ ครูต๋อย ครูนี ครูวิ ครูแต๋ว ซึ่งสอนคนละวิชาใน ระดับชั้นภาคเรียนเดียวกัน มาช่วยกันวางแผนการสอนและตั้งเกณฑ์ประเมินผลการเรียนร่วมกันในการสอนนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ เรื่อง"อาหารดีมีประโยชน์" และเพื่อนครูช่วยสอนนักเรียน
จากเหตุการณ์ข้างต้นเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รูปแบบใด
ก. แบบสอดแทรก
ข. แบบขนาน
ค. แบบสหวิทยาการ
ง. แบบข้ามวิชาหรือสอนเป็นคณะ
2. การประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้รูปแบบสหวิทยาการคือข้อใด
ก. ครูคนเดียวประเมิน
ข. ครูแยกกันประเมิน
ค. ครูประเมินผลงานในแต่ละชิ้นในส่วนที่ตนสอนโดยกำหนดเกณฑ์เอง
ง. ครูประเมินผลร่วมกันในงานชิ้นเดียวกันโดยมีเกณฑ์ตัดสินร่วมกัน
3. ข้อใดถูกต้องที่สุด เมื่อกล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบขนาน
ก. ครูคนเดียวสอนหลายวิชา
ข. ครูหลายวิชาสอนในหัวเรื่องเดียวกัน
ค. ครูหลายคนต่างคนต่างสอนในวิชาของตนเอง
ง. ครูหลายคนช่วยกันสอนในวิชาเดียวกัน
4. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้รูปแบบสอดแทรกคือข้อใด
ก. ครูต้อยสอนวิชาพลศึกษา แต่บางเรื่องสั่งงานให้นักเรียนวาดรูปและแต่งบทกลอนมาส่งเพื่อตรวจให้คะแนน
ข. ครูดา ครูเมี่ยง ครูหมู ครูนุช ซึ่งสอนคนละวิชา ช่วยกันสอนวิชา ว 101 ชั้น ม.1 เรื่องนํ้าเสีย
ค. อาทิตย์หน้า จะมีการจัดนิทรรศการในหัวข้อ"เศรษฐกิจยุคปัจจุบัน" ของนักเรียนชั้น ม.4/1 โรงเรียนน่ารักวิทยา
ง. ครูเป้ากับครูแตนวางแผนการสอนด้วยกันแต่แยกกันไปตรวจผลงานนักเรียน
5. การนำเสนอชิ้นงาน/โครงการ เพื่อให้ครูผู้สอนประเมินผลงานจากเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งได้วางแผนไว้ด้วยกัน เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รูปแบบใด
ก. แบบสอดแทรก
ข. แบบขนาน
ค. แบบสหวิทยาการ
ง. แบบข้ามวิชาหรือสอนเป็นคณะ
6. การจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างกฎหมายใหม่ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ส่วนกลาง
ข. เขตพื้นที่การศึกษา
ค. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สถานศึกษาของรัฐบาล
7. หน่วยงานระดับกรมตามข้อใดที่ยุบรวมเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กรมสามัญศึกษา
ข. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ค. กรมวิชาการ
ง. ถูกทุกข้อ
8. E -filing หมายถึงข้อใด
ก. การบริหารจัดการสำนักงาน
ข. การบริหารจัดการเอกสารอิเลคทรอนิก
ค. การจัดการศึกษาโดยใช้เอกสารอิเลคทรอนิก
ง. ถุกทุกข้อ
9. ระบบ E -filing ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดใช้ในวันใด
ก. 10 สิงหาคม 2547ข. 11 สิงหาคม 2547ค. 12 สิงหาคม 2547ง. 13 สิงหาคม 2547
10. เว็บไซต์ระฆังห่วงใยจากใจนายกรัฐมนตรี(www.rakang.go.th) เป็นเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หน่วยงานใดเป็นเจ้าของ

ก. นายกรัฐมนตรี
ข. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ค. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ง. กระทรวงมหาดไทย
11. โครงการ to be number one เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
ก. ยาเสพติด
ข. การทะเลาะวิวาท
ค. สื่อลามกอนาจาร
ง. โรงเรียนสีขาว
12. การปฏิรูประบบราชการ เป็นการพัฒนาการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการ อยู่ในบังคับกลุ่มที่ 1 ซึ่งกำหนดขอบเขตของการประเมินไว้กี่มิติ
ก. 2 มิติ
ข. 3 มิติ
ค. 4 มิติ
ง. 5 มิติ
13. " การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย กล่าวไว้ในกฎหมายใด
ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ข. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
ค. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542ง. ข้อ ก และ ค ถูกต้อง
14. นโยบายที่เกิดขึ้นหลังสุดของกระทรวงศึกษาธิการคือข้อใด
ก. ความเสมอภาค
ข. คุณภาพ
ค. ประสิทธิภาพ
ง. ศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก
15. Geographical Information System (GIS) มีความหมายตามข้อใด
ก. ระบบเอกสารสำนักงานอัตโนมัติ
ข. การทดสอบระดับชาติ
ค. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ง. ระบบฐานข้อมูลคุณภาพการศึกษา
16. Geographical Information System (GIS)มีบทบาทในการจัดการศึกษาเรื่องใดมากที่สุด
ก. งบประมาณรายหัวของนักเรียน
ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค. การพัฒนาจัดสร้างโรงเรียน
ง. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
17. ตามกฎหมายการศึกษา กำหนดให้มีการกระจายอำนาจทางการศึกษาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปให้กับหน่วยงานใด
ก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สถานศึกษา ง. ข้อ ข และ ค ถูกต้อง
18. กฎหมายปฎิรูปการศึกษากำหนดให้มีการกระจายอำนาจบริหารจัดการให้กับสถานศึกษา ยกเว้นข้อใด
ก. ด้านวิชาการ
ข. ด้านการบริหารงานบุคคล
ค. ด้านงบประมาณ
ง. ด้านบริการการศึกษา
19. ข้อใดไม่ใช่ 5 องค์กรหลัก ตามโครงสร้างในกฎหมายปฏิรูปการศึกษา
ก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกโรงเรียน
ข. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
20. วิชาที่มีความจำเป็นอันดับหลังสุด ในการที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
ก. ภาษาอังกฤษ
ข. คณิตศาสตร์
ค. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ง. ภาษาไทย
21. หน่วยงานส่วนกลางที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือข้อใด
ก. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
22. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงสร้างของกฎหมายปฏิรูปการศึกษา มีอายุครบ 2 ปีในวันใด
ก. 1 ตุลาคม 2548ข. 30 กันยายน 2548ค. 7 กรกฏาคม 2548ง. 1 เมษายน 2548
23. การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการพัฒนาความรู้ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยมและคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศชาติ ก็ย่อมได้โดยสะดวกและราบรื่น ได้ผลที่แน่นอน รวดเร็ว

ก. ความสำคัญของการศึกษา
ข. ความหมายของการศึกษา
ค. เป้าหมายของการศึกษา
ง. ความสัมพันธ์ของการศึกษากับการพัฒนาประเทศ
แนวเป็นบางข้อนะคะ แล้วก็ไม่มีเฉลยให้นะ ลืมว่าก๊อบมาจากไหน แต่จำได้ว่าข้อสอบออกแนวๆ นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น