แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ(ไม่มีเฉลย)

แจกแนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ
Download>>>

ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก
แนวข้อสอบเก่า ตำแหน่งพัสดุ
1.      ข้อใดเป็นวัสดุ
เครื่องพิมพ์ดีด                                                           เครื่องอัดสำเนา
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง                                 เครื่องคอมพิวเตอร์
2.   ที่ปรึกษาไทยหมายถึงที่ปรึกษาซึ่ง…………
      มีสัญชาติไทย                                
      จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง
      จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไว้กับกรุงเทพมหานคร
      ถูกทุกข้อ
3.   ประกาศประกวดราคา  ต้องจัดส่งให้ศูนย์รวมข่าวก่อนวันเปิดซอง  ไม่น้อยกว่า…………
      .  15  วัน                 .  20 วัน                         .  25  วัน                       .  30  วัน
4.   การพัสดุหมายถึง
      การจัดทำเอง  การซื้อ  การจ้าง                                   การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
      การโอน  การแลกเปลี่ยน  และการจำหน่วยพัสดุ        ถูกทุกข้อ
5.   ค่าปรับเนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญ ญาของงานจ้างเหมาทุกชนิดต้องกำหนดค่าปรับไม่ต่ำกว่าวันละ …………
      .  100.-  บาท         .  200.-  บาท                 .  300.-  บาท                .  400.-  บาท
6.   การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข…………
      เป็นพัสดุที่ต้องการซื้อโดยเร่งด่วน                              เป็นพัสดุที่ซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล
      เป็นพัสดุที่ต้องการซื้อจากต่างประเทศ                      ถูกทุกข้อ
7.   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอีกอย่างน้อย…………คน
      .  4  คน                   .  3  คน                          .  2  คน                         .  1  คน
8.   การจ้างเหมาซ่อมหลังคาโรงเรียน  วงเงิน 18,500.- บาท  จะต้องดำเนินการจ้างโดยวิธี…………
      วิธีตกลงราคา      วิธีสอบราคา                วิธีพิเศษ                     วิธีกรณีพิเศษ
9.   ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  การพัสดุ  ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน  ตราขึ้นในปี…………
      .. 2536         .. 2537                 .. 2538                 .. 2539

10. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของกรุงเทพมหานคร คือ…………
      ผู้อำนวยการสำนักการคลัง                                        ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี
      ผู้อำนวยการกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ              ผู้อำนวยการกองระบบการคลัง
11. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ………….ปี
      .  4  ปี                     .  3  ปี                            .  2  ปี                            .  1  ปี
12. หน่วยงานต้องส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้แก่ผู้………….
      ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                      ปลัดกรุงเทพมหานคร
      สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน                                       ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.
13. หลักประกันซองประกวดราคา  จะต้องคืนให้แก่ผู้เสนอราคาภายในกำหนด………..วัน นับแต่วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  (เว้นแต่รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน 3 ราย)
      .  10  วัน                 .  15  วัน                       .  20  วัน                       .  30  วัน        
14. กิจการของคนไทยหมายถึง………..
      กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สัญชาติไทย
      กิจการที่ซื้อ ขาย โดยคนไทย
      กิจการที่ได้จดทะเบียนกับกรมพาณิชย์ของไทย
      กิจการที่ได้ยื่นชำระภาษีเงินได้ที่กรมสรรพากร
15. ทรัพย์สินที่จะนำมาลงทะเบียนทรัพย์สิน  แยกได้เป็น………..ประเภท
      .  5  ประเภท          .  4  ประเภท                  .  3  ประเภท                  .  2  ประเภท
16. ทรัพย์สินตามรายละเอียด ข้อ 15.  ได้แก่…………
      ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์                       ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นสังหาริมทรัพย์
      ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง                          ถูกทุกข้อ
17. เครื่องแบบ  จัดเป็นวัสดุประเภท…………..
      วัสดุงานบ้านงานครัว                                                 วัสดุเครื่องแต่งกาย
      วัสดุสำนักงาน                                                           วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
18. หากส่วนราชการประสงค์จะยืมพัสดุจากกรุงเทพมหานคร  จะต้องได้รับอนุมัติจาก…………..
      ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                      หัวหน้าหน่วยงาน
      ปลัดกรุงเทพมหานคร                                                ผิดทุกข้อ
19. การยืมพัสดุระหว่างหน่วยงานจะต้องได้รับอนุมัติจาก…………
      ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                      หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุนั้น
      ปลัดกรุงเทพมหานคร                                                เจ้าหน้าที่พัสดุ

20. ในกรณีที่ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ทำพัสดุชำรุดเสียหายควรจะดำเนินการ…………
      แก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม                  ชดใช้ด้วยพัสดุเดียวกัน
      ชดใช้เป็นเงินด้วยสภาพที่เป็นอยู่                  ถูกทุกข้อ
21. ในการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  ระหว่างหน่วยงานจะต้อง………….
      ขอยืมด้วยวาจา                                            ขอยืมโดยทำเป็นหนังสือ
      ถูกทั้งข้อ  . และ ข้อ ข.                               ผิดทุกข้อ
22. เมื่อครบกำหนดเวลาการยืมพัสดุ  เจ้าหน้าที่ต้องติดตามทวงคืนภายในเวลา…………..
      .  3 วัน                    .  7  วัน                          .  10  วัน                       .  15  วัน
23. การเบิกพัสดุภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร  กระทำโดยวิธี…………
      เซ็นชื่อรับในบัญชีวัสดุ                                   ใช้ใบเบิกพัสดุ
      ทำหนังสือขอเบิก                                         ถูกทุกข้อ
24. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ปลัดกรุงเทพมหานครหรือหัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งให้…………….เป็นกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ          
      เจ้าหน้าที่พัสดุ                                              เจ้าพนักงานพัสดุ
      หัวหน้างานพัสดุ                                          เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ
25. การขายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ  ปกติจะต้องดำเนินการโดยวิธี…………
      ขายทอดตลาด                                            ขายโดยวิธีประมูลราคา
      ขายโดยวิธีตกลงราคา                                 ขายโดยวิธีสอบราคา
26. สังหาริมทรัพย์คือ…………
      ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้                                       ทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
      ทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่                                     ทรัพย์ที่มีขนาดเล็ก
27. อสังหาริมทรัพย์คือ…………
      ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้                                       ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้
      ทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่                                     ทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
28. สังหาริมทรัพย์ได้แก่……….
      บ้าน  ที่ดิน                                                   นาฬิกา  สร้อยคอ
      รถยนต์  เก้าอี้                                               ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.
29. การจำหน่ายเป็นสูญ  พัสดุที่มีราคาซื้อ หรือ ได้มารวมกันไม่เกิน 200,000 บาท  ………..เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ
      ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                         ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
      ปลัดกรุงเทพมหานคร                                   ถูกทุกข้อ
30. การลงจ่ายพัสดุออกจากทะเบียน  ให้ลงจ่ายทันที  แล้วจะต้องแจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน……….วัน
      .  15  วัน                 .  25  วัน                       .  30  วัน  นับแต่วันลงจ่าย        .  45  วัน
31. พัสดุ  หมายถึงอะไร
      วัสดุ                     ครุภัณฑ์                     ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 ถูกทุกข้อ
32. พัสดุของกรุงเทพมหานครสามารถแลกเปลี่ยนกับเอกชนได้  ต้องได้รับอนุมัติจาก………..
      ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                         ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                  ปลัดกรุงเทพมหานคร
33. หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบั ติของเจ้าพนักงานพัสดุ  คือ…….
      สำนักงาน ป...                                        สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
      เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน                           ถูกทุกข้อ
34. เจ้าพนักงานพัสดุซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  จะต้องรับโทษ………..
      โทษทางวินัย       โทษทางคดีอาญา      โทษทางคดีแพ่ง                       ถูกทุกข้อ
35. คำว่า งบประมาณคือ………..
      เงินที่ใช้จ่ายในระบบราชการ                         วงเงินที่จะใช้ซื้อหรือจ้างโดยประมาณ
      งบดุลของส่วนราชการโดยประมาณ           ประมาณการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง
36. เจ้าพนักงานพัสดุจะตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณได้จากเอกสาร……….
      พรบ.งบประมาณรายจ่าย               
      สมุดบัญชีเงินฝาก
      ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
      ข้อ ก. และข้อ ค.
37. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นราคาที่ส่วนราชการใช้เป็น………..
      ราคาเฉลี่ย                         ราคาท้องตลาด         ราคาสูงสุด                 ผิดทุกข้อ
38. ผู้กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์  คือ………….
      กระทรวงการคลัง               สำนักงบประมาณ      กรมบัญชีกลาง          ผิดทุกข้อ
39. ผู้ที่แจ้งราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ คือ…………
      กรมโยธาธิการ                   สำนักงบประมาณ      กระทรวงการคลัง       กระทรวงพาณิชย์
40. หากท่านต้องการทราบแหล่งผลิต  หรือ สถานที่ขายพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ  สามารถหาได้จาก……….
      หนังสือพิมพ์                                                             วิทยุ  โทรทัศน์          
      สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์หน้าเหลือง                        ถูกทุกข้อ
41. หากกำหนดค่าปรับเมื่อส่งพัสดุเกินกำหนดเวลา  อัตราร้อยละ .02 ต่อวัน  หมายความว่าราคาพัสดุ 1,000,000 บาท  จะต้องปรับวันละ…………..
      .  2,000 บาท                        .  20,000 บาท               .  200  บาท                   .  20  บาท
42. หากมีเหตุขัดข้องในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่องการพัสดุ  กำหนดไว้  ผู้มีอำนาจยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตาม คือ …………
      คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ                     ปลัดกรุงเทพมหานคร
      ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                        ยกเว้นไม่ได้
43. ในการจัดซ้อ  จัดจ้าง  หน่วยงานจะไม่ทำสัญญา  โดยทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน………..
      ได้                                                                 ไม่ได้
      ได้บางกรณี                                                  ได้เฉพาะวงเงินไม่เกิน 500 บาท
44. เอกสารประกวดราคา คือ………
      ประกาศประกวดราคา                                  รายละเอียดประกอบประกาศประกวดราคา
      ใบเสนอราคา                                               ถูกทุกข้อ
45. ในการเปิดซองประกวดราคา  ผู้ที่อ่านราคาที่เสนอทุกรายให้ทราบทั่วกัน คือ…………
      คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
      คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
      เจ้าหน้าที่พัสดุ
      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
46. โต๊ะที่ท่านนั่งทำข้อสอบขณะนี้  หากท่านได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแล  ท่านจะต้องลงบัญชีประเภท………….
      บัญชีโต๊ะ                                                      ทะเบียนครุภัณฑ์      
      บัญชีพัสดุ                                                   ทะเบียนสังหาริมทรัพย์
47. เจ้าพนักงานพัสดุจะสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคุ มพัสดุได้อย่างไร
      ช่วยเก็บข้อมูลของพัสดุที่รับผิดชอบ             
      ช่วยพิมพ์รายงานการรับ-จ่ายพัสดุ
      ใช้บทบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียนอสังหาริมทรัพย์
      ใช้ได้ทุกข้อ
48. กระดาษที่ส่วนราชการใช้ในการจัดทำหนังสือราชการ  เอกสารราชการส่วนใหญ่  จัดซื้อจากที่……….
      บริษัทกระดาษไทย                                       โรงงานผลิตกระดาษแห่งประเทศไทย
      โรงงานกระดาษบางปะอิน                           จัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุด

49. การซื้อและการจ้างของกรุงเทพมหานคร  ถือปฏิบัติตามระเบียบ  หรือ กฎหมาย………….
      ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง การพัสดุ พ.. 2532
      ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง การพัสดุ พ.. 2538
      ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุของการพาณิชย์ของกรุงเทพมห านคร พ.. 2538
      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.. 2535
50. อำนาจในการสั่งซื้อ  สั่งจ้าง  ของปลัดกรุงเทพมหานคร  โดยวิธีประกวดราคา  มีวงเงิน……….
      ไม่เกิน 5 ล้านบาท                                        ไม่เกิน 10  ล้านบาท
      ไม่เกิน 20 ล้านบาท                                      ไม่เกิน 40 ล้านบาท
51. น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้งานของกรุงเทพมหานคร  จัดซื้อจากที่……….
      การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
      บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย
      บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์  ประเทศไทย  จำกัด
      บริษัทเอสโซ่  ประเทศไทย  จำกัด
52. การกำหนดมูลค่าหลักประกันซอง  และหลักประกันสัญญา  โดยทั่วไปกำหนดในอัตรา………..
      ร้อยละ 20                         ร้อยละ 15                  ร้อยละ 10                  ร้อยละ  5
53. โรงพยาบาลกลาง  ต้องการจัดซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์ 1 เครื่อง  วงเงิน 1,000,000 บาท  ต้องดำเนินการโดย……….
      วิธีสอบราคา                      วิธีประกวดราคา        วิธีพิเศษ                     วิธีกรณีพิเศษ
54. อำนาจในการอนุมัติให้ซื้อตาม ข้อ 53. เป็นของ……….
      ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                         ปลัดกรุงเทพมหานคร
      ผู้อำนวยการโรงพยาบาล                              ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล
55. การจ่ายเงินล่วงหน้ากรณีจัดซื้อ จัดจ้าง  โดยวิธีพิเศษจ่ายได้ไม่เกิน………
      ร้อยละ  5                          ร้อยละ  10                 ร้อยละ  15                 ร้อยละ  20
56. การจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม วงเงิน 60,000 บาท  จะต้องดำเนินการโดย………..
      วิธีตกลงราคา                    วิธีสอบราคา                วิธีพิเศษ                     วิธีกรณีพิเศษ
57. เครื่องถ่ายเอกสารเป็นพัสดุประเภท………..
      . วัสดุสำนักงาน                                               วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
      ครุภัณฑ์สำนักงาน                                       ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
58. การแลกเปลี่ยนพัสดุระหว่างหน่วยงานเป็นอำนาจของ…………
      ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                         ปลัดกรุงเทพมหานคร
      หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                                 เจ้าหน้าที่พัสดุ
59. งานจ้างเหมาปกติทั่วไป  จะต้องทำการตรวจรับงานให้แล้วเสร็จภายใน………วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอส่งมอบงาน          
      .  10  วันทำการ                    .  5  วันทำการ                .  3  วันทำการ                .  2  วันทำการ
60. สำนักงานเขตพระนครจัดซื้อเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม วงเงิน 800,000 บาท จะต้องดำเนินการโดย………..
      วิธีตกลงราคา                    วิธีสอบราคา                วิธีประกวดราคา        วิธีพิเศษ
61. อำนาจอนุมัติให้ซื้อ  ตามข้อ 60.  เป็นของ…………
      ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                      ปลัดกรุงเทพมหานคร
      ผู้อำนวยการเขต                                                        หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
62. การจ่ายเงินล่วงหน้าเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ…………
      ร้อยละ  10                       ร้อยละ  15                 ร้อยละ  20                 ร้อยละ  25
63. น้ำมันเชื้อเพลิงของกรุงเทพมหานคร  ดำเนินการจัดซื้อโดย………………
      วิธีสอบราคา                      วิธีประกวดราคา        วิธีพิเศษ                     วิธีกรณีพิเศษ
64. การสอบราคาจัดซื้อพัสดุ  ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า……….
      .  20  วัน                              .  15  วัน                       .  10  วัน                       .  7  วัน
65.  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  คือ………….
        เครื่องตัดหญ้า                            รถเข็น                                 รถตักล้อยาง                      วิทยุ-เทป
66.  การทำนิติกรรมตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง การพัสดุ พ.. 2538 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  จะมอบอำนาจการทำนิติกรรม………….
        มอบอำนาจไม่ได้เลย
        มอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าหน่วยงานได้
        มอบอำนาจให้แก่เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เท่านั้น
        มอบอำนาจให้แก่ผลัดกรุงเทพมหานครได้เท่านั้น
67.  ปลัดกรุงเทพมหานคร  มีอำนาจสั่งจ้างในการจ้างออกแบบและควบคุมงาน  วงเงิน………
        เกินกว่า 20  ล้านบาท             
        เกินกว่า 10  ล้านบาท
        เกินกว่า   ล้านบาท
        เกินกว่า   ล้านบาท
68.  ข้อใดเป็นครุภัณฑ์
        ไม้สตาฟพ์แบบพับได้                                                 เต้นท์
        หุ่นจำลอง                                                                         หม้อแปลงไฟฟ้า
69.  ใบเสนอราคาในการสอบราคา หรือประกวดราคา ต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่  ถ้าต้องติดอากรแสตมป์  จะต้องติดมูลค่า…………..       
        ไม่ต้องติดอากรแสตมป์                                             ติดอากรแสตมป์ร้อยละ  ของราคาที่เสนอ
        ติดอากรแสตมป์ร้อยละ 5 ของราคาที่เสนอ      ติดอากรแสตมป์ร้อยละ 0.1 ของราคาที่เสนอ
70.  ข้อใดใช้เป็นหลักประกันสัญญาได้
        . เงินสด                                                                                พันธบัตรรัฐบาลไทย
        หนังสือค้ำประกันของธนาคาร                             ใช้ได้ทุกข้อ
71.  การจัดซื้อเครื่องฉายสไลด์  ต้องเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณ……….
        หมวดค่าใช้สอย                                                            หมวดค่าครุภัณฑ์
        หมวดค่าวัสดุ                                                                  หมวดค่าสาธารณูปโภค
72.  ปีงบประมาณหมายถึง……….
        ตั้งแต่วันที่  ตุลาคม  ถึง 30  กันยายนปีต่อไป
        วันที่  มกราคม  ถึง  31  ธันวาคม
        ผิดทั้ง ข้อ . และข้อ .
        ถูกทั้ง ข้อ . และข้อ .
73.  คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี  จะต้องรายงานผลการตรวจสอบภายใน………วัน
        .  10  วัน                                                                              .  15  วัน               
        .  30  วันทำการ  นับแต่วันเริ่มตรวจสอบ                .  45  วัน
74.  คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  เมื่อได้รับการแต่งตั้งจะต้องเริ่มตรวจสอบเมื่อ……….
        เริ่มตรวจสอบเมื่อใดก็ได้                                          เริ่มวันทำการแรกของเดือนตุลาคม
        เริ่มเมื่อได้รับแต่งตั้ง                                                    เริ่มเมื่อใดก็ได้ภายใน 30 วัน
75.  พัสดุใดเมื่อหมดความจำเป็นหรือหากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ ายมาก  เจ้าหน้าที่พัสดุควร……….
        ขออนุมัติจำหน่าย                                                        ขออนุมัติโอนให้แก่หน่วยงานอื่นที่ต้องการ
        ขออนุมัติแปรสภาพหรือทำลาย                             ถูกทุกข้อ
76.  พัสดุใดที่หมดความจำเป็นที่จะใช้ทางราชการแล้ว  และมีสภาพชำรุดเสื่อมสภาพ  เจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการ………
        ขออนุมัติจำหน่าย                                                        ขออนุมัติแปรสภาพหรือทำลาย
        เก็บอนุรักษ์  รักษาไว้                                                   ถูกทั้ง  ข้อ และข้อ .
77.  การขายทอดตลาด  คือ…………..
        การนำพัสดุไปวางขายทั่วไป                                  การนำพัสดุไปวางขายในตลาดนัด
        การประมูลขายด้วยวาจา                                           ผิดทุกข้อ

78.  ผู้มีอำนาจอนุมัติได้ขายทอดตลาด…………..
        ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                 เจ้าหน้าที่พัสดุ
        หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                                               ปลัดกรุงเทพมหานคร
79.  การโอนพัสดุระหว่างหน่วยงาน  จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้…………
        ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                 ปลัดกรุงเทพมหานคร
        หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพัสดุ          ถูกทุกข้อ
80.  การตรวจสอบพัสดุประจำปี  หมายความว่า……………
        การตรวจสอบพัสดุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ          การตรวจสอบพัสดุเมื่อสิ้นปี
        การตรวจสอบพัสดุเมื่อใดก็ได้                                ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
81.  กฎหมายกำหนดให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคล  โดย………..เป็นผู้มีอำนาจทำนิติกรรม
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   .  ปลัดกรุงเทพมหานคร
        ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                 ไม่มีข้อใดถูก
82.  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  การพัสดุ  คือ………….
        ระเบียบ                                                                           กฎหมาย
        คำสั่งของสภากรุงเทพมหานคร                            คำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
83.  เมื่อเป็นนิติบุคคลแล้วสามารถที่จะ…………..
        เป็นเจ้าของทรัพย์สินได้  ฟ้องร้องคดีความได้
        ออกกฎหมายได้
        ทำงานบริการประชาชนได้
        ถูกทุกข้อ
84.  คำว่า ส่วนราชการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  การพัสดุ  หมายถึง………
        หน่วยงานราชการที่ไม่สังกัดกรุงเทพมหานคร
        สำนัก  กอง  สำนักงานเขต  โรงพยาบาล
        หน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
        หน่วยงานเทียบเท่ากอง
85.  คำว่า เจ้าหน้าที่พัสดุตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  การพัสดุ  หมายความว่า……….
        ผู้ที่ดำรงตำแหน่งซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ
        ผู้ที่มีชื่อตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานพัสดุ
        ผู้ที่ปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ
        ถูกทุกข้อ


86. ถ้ากระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศมาตรฐานอุตสาหกรรมพัสดุที่ท่านต้องการจะจัดซื้อแล้ว ท่านจะต้อง………
        กำหนดคุณลักษณะพัสดุที่ต้องการซื้อ  ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
        กรณีมีงบประมาณพอจ่าย  ให้ซื้อพัสดุที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
       หากพัสดุที่จะซื้อมีคุณสมบัติต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้  จะต้องต่อรองราคาให้ลดลงอีกร้อยละสิบ
        ถูกทุกข้อ
87.  “ผู้สั่งซื้อ”  ในการจัดซื้อของกรุงเทพมหานคร  หมายความว่า………….
        ผู้มีอำนาจสั่งอนุญาตให้ซื้อ                    เจ้าหน้าที่พัสดุ
        ผู้ที่สั่งการให้ดำเนินการจัดซื้อ                               หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
88.  การประกวดราคาของกรุงเทพมหานคร  ในปัจจุบันกระทำโดยวิธีให้ผู้เข้าประกวดราคา……….
        ยื่นซองเสนอราคาต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
        ยื่นซองเสนอราคาต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
        ยื่นซองเสนอราคาต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
        ยื่นซองเสนอราคาต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ
89.  ในการจัดซื้อพัสดุของกรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีวงเงินซื้อหรือจ้างไม่เกิน 10,000 บาท  จะแต่งตั้งกรรมการตรวจรับเพียง  คน  ได้หรือไม่
        ได้                                ได้เฉพาะงานจ้าง                              ไม่ได้                  ได้เฉพาะงานจัดซื้อ
90.  ในการจัดซื้อพัสดุของกรุงเทพมหานคร  การตรวจสอบว่าพัสดุที่ซื้อ  มีจำนวนถูกต้อง  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ เป็นหน้าที่ของ………..
        เจ้าหน้าที่พัสดุ                                                              หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
        กรรมการตรวจรับพัสดุ                                             ข้อ และข้อ 
91.  ปกติส่วนราชการจัดซื้อพัสดุโดยตัดสินที่………….
        ราคาต่ำสุด                                                                      คุณภาพดีที่สุด
        ราคาต่ำสุดและมีคุณภาพตรงตามที่กำหนด      ราคาที่จัดซื้อครั้งสุดท้าย
92.  ผู้ที่ตัดสินและแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบว่า  ผู้ใดเป็นผู้ชนะการประกวดราคา  คือ………..
        ผู้อำนวยการสำนัก                                     ผู้อำนวยการเขต
        ปลัดกรุงเทพมหานคร                                               คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
93.  ผู้ที่มีหน้าที่รับซองเสนอราคาของผู้เข้าประกวดราคา  คือ………..
        เจ้าหน้าที่พัสดุ                                           
        หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
        คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
        คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
94.  กรณีหน่วยงานต้องการใช้พัสดุเป็นการชั่วคราว  จะใช้วิธีเช่า แทนการจัดซื้อมาใช้งาน ได้หรือไม่
        ได้                                                                                      ไม่ได้
        เช่าได้เฉพาะสังหาริมทรัพย์                                    เช่าได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์
95.  ข้อเสียของการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้า พนักงานพัสดุ  คือ………..
        เครื่องมีราคาแพง  มีค่าใช้จ่ายสูง       
        ชำรุดง่าย ต้องการผู้มีความรู้ความเข้าใจ
        ต้องปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ตรงกับความจริงตลอดเวลา  มิฉะนั้นจะทำงานผิดพลาดหมด
        ถูกทุกข้อ
96.  โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานในระบบ MS  DOS  หรือ  MICROSOFT  WINDOWS (ระบบดอส  หรือ  วินโดว์โปรแกรมใดที่สามารถนำมาใช้ในการทำบัญชีควบคุมพัสดุได้
        .  DBASE, FOXPRO (ดีเบส, ฟ๊อกซ์โปร)           .  LOTUS 1-2-3 (โลตัส 1-2-3)
        .  EXCEL (เอ๊กเซล)                                                        ใช้ได้ทุกข้อ
97.  ผู้ขาย หรือ ผู้รับจ้าง  ที่ผิดสัญญากับกรุงเทพมหานคร  หรือส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  อื่น ๆ รวมทั้งผู้เสนอราคาแล้วไม่มาทำสัญญา  ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  การพัสดุ คือ…………
        ผู้ทิ้งงาน                                                                          ผู้ผิดสัญญา
        ผู้รับเหมาทิ้งงาน                                                          ผู้มีรายชื่อห้ามติดต่อซื้อขาย
98.  หากหน่วยงานมีความจำเป็นต้องจ้างเอกชน  ให้คำปรึกษา  ศึกษาวิจัย  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องดำเนินงานจ้างโดยวิธีการ……………
        ดำเนินการจ้างตามปกติทั่วไป                                 จ้างโดยวิธีพิเศษ
        จ้างที่ปรึกษา                                                                   ผิดทุกข้อ
99.  หากหน่วยงานมีความจำเป็นต้องจ้างเอกชนดำเนินการออกแบบอาคารสำนั กงานต้องดำเนินการจ้างตามวิธีการ ………….
        ดำเนินการจ้างตามปกติทั่วไป                                 จ้างโดยวิธีพิเศษ
        จ้างที่ปรึกษา                                                                   จ้างออกแบบ
100.  “ผู้ควบคุมงาน”  หมายถึง…………
        ผู้ควบคุมการปฏิบัติราชการ                   ผู้ควบคุมงานที่แต่งตั้งโดยผู้สั่งจ้าง
        ผู้รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงาน                             ถูกทุกข้อ

 
<><><>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น